Dé Luain 31 Márta 2008

G-Spota


Fuair mé an dea-scéal seo ar maidin, bígí ann!

Beidh An G-Spota Ag oscailt Aoine 4ú Aibreán, 9:00in. An Club is úra, is snásta, is dána agus is Gaelaí ar an bhloc! An G-Spota, Aoine@ Cumann Chluain Ard, Béal Feirste!

Le DJanna, coolcheol, deochanna ar reic agus na Gaeil is gnéasúla i dtimpeallacht shuaimhneach agus tarraingteach, cá mbeidh tú féin ar an oíche oscailte, Aoine 4ú Aibreán?

Is buaicphointe é i bhféilire sóisialta na nGael oíche Aoine ag An G-Spota. Le snas úr curtha ar Chumann Chluain Ard, DJanna iontacha, ceol beo agus eile, tá úrchaighdeán ard leagtha síos ag An G-Spota do shiamsaíocht oíche trí Ghaeilge.Agus is leat féin An G-Spota seo!

Tá fáilte roimh Ghaeilgeoirí fud fad na hÉireann agus an domhain bheith linn ag An G-Spota. Tá naisc ag An G-Spota le Cumainn Gaelacha, Na Gaeil Óga agus eagrais eile fud fad na tíre, rud a chuireann go mór le heagsúlacht an chomhluadair ann.So... Ar aimsigh tú an spota go fóill?Bí linn, aimsigh An G-Spota!

Ag oscailt Aoine 4ú Aibreán, 9:00in"An G-Spota"Cumann Chluain Ard, Sráid na Sceiche, Béal Feirste .

Seo learscáil beag don té nach raibh riamh i gCumann Chluain Ard.

Scéilín eile : Chuala mé ar Bhlas aréir go bhfuil ócáid rialta ar siúl ag na daoine óga thíos ar an Mhullach Bán d'aos óg na Gaeilge thíos i ndeisceart Ard Mhacha. Tá sé speisialta de bhrí go bhfuil sé eagraithe ag na daoine óga iad féin - nach iontach amach sin.

De réir cosúlachta, bhí caoga duine óga ann an tseachtain seo caite nach raibh deich mbliain is scór slánaithe acu is iad uilig ag caint Gaeilge. Tá mé ag smaoineadh nach raibh triocha duine óg ag labhairt i nGaeilge in aon áit amháin in Ard Macha theas le 130 bhliain. Is ábhar dochais é sin dom.

Eolas : D'éirigh go breá leis an ócáid, bhí scaifte breá ann, bhí an ceol go hiontach agus bhí meón den scoith le mothú san áit. Caithfidh mé a rá fosta go raibh cuma fíordheas ar Chumann Chluain Ard lena chois. Beidh mé ag súil go mór leis an mhí seo chugainn!

Dé Domhnaigh 30 Márta 2008

Gaeilge > Fionlainnis

Seo chugaibh roinnt phrasaí Gaeilge > Fionlainnis.

Go raibh maith agat a Phanu as an eolas seo ach cén dóigh a deirtear na focail seo, an bhfeil naisc ar bith agat?


Fionlainnis : suomi
Dia duit: terve! hei! moi! morjens! moro!
Slán go fóill: näkemiin! terve sitten! hei sitten!
Le do thoil: ole hyvä
Go raibh maith agaibh: kiitos
Tá brón orm: anteeksi
An ceann seo: tämä (masc.)
Cá mhéad? : paljonko?
Sea (Yes): kyllä; joo; juu
Ní hea: ei
Ní thuigim: en ymmärrä
Cá bhfuil an leithreas?: missä on vessa?
Sláinte: kippis, skool
An bhfuil Béarla agat?: puhutko englantia?
An bhfuil Fionlainnis agat?: puhutko suomea?

Dé Luain 24 Márta 2008

nòs*

nòs* anois ar fàil agus is fearr è nà mar a bhì an tè is dochasaì dùinn ag sùil leis fiù!

Àbhar dochais atà ann agus is fianaise è nach bhfuil deontas de dhìth chun rud èigin fìormhaith a bhaint amach.

Mar a dùirt an tè a dùirt è, ‘tà sè sexyàilte agus cùl !’. Is rud fìorthabhachtach è sin, sin an rud a deir namhàid na Gaeilge nach fèidir a dhèanamh.

Silim gur fèidir le nòs* brabus a dhèanamh trìd fograìocht a dhìol ar an tsuìomh is istigh san iris fèin, agus nà bìgì ag smaoineamh nach mbeadh an cheart acu chun brabùs a dhèanamh, tà an cheart ceànn ag Gael chun teacht i dtìr is a bheadh ag Bèarlòir.

Cha dòigh liom àfach gur fèidir è a chlò-scrìobh agus brabùs a dhèanamh, tà mè ag smaoineadh go mbeadh an costas ollmhòr chun a leithead de rud a chur i gclò. Is dòigh liom go mbeadh deontas de dhìth chun sin a dhèanamh faraor.

An mbeadh na scrìobhneoirì sàsta a bheadh ag scrìobh ar son na cùise da mbeadh duine nò beirt eile ag fàil tuarastal? Silim go mbeadh, sa dòigh ceànna is a èirìonn le Raidiò Fàilte freastal ar a ndà thrà.

Is maith liom alt scrìofa i gcaighdeàn na hAlbain a fheiceàil, tà sùil agam do ndèanfaidh Èireannaigh iarracht a lèamh. Teanga / canàn amhàin atà inti dar liomsa.

Is iontach an rud è fosta, agus is àbhar dochais ar leith è fosta nà nach bhfuil oiread is botùn Gaeilge amhàin le mothù ann. Tà lucht na gramadaì trìna a chèile! Tà an leagan amach iontach chomh maith, tà tallann amuigh ansin i measc aos òg na nGael

Ach is è is fearr fà nòs*, thar aon rud eile nà go bhfuil sè i nGaeilge ach nì fàn Ghaeilge é. Foirfe.

Dé Luain 17 Márta 2008

Gearmáinis > Gaeilge

Seo cuid frásaí úsáideacha Gearmáinis > Gaeilge.
Here are some useful
Deutsch > Irische phrases.

Ach cad é mar a fhuaimnítear an Ghaeilge? Bain triall as an nasc seo mar thús.
But how is it pronounced? Try this link for starters.

Bitte. Le do thoil
Danke. Go raibh maith agat
Bitte schön. Go ndéanaí maith duit
Entschuldigung. Gabh mo leithscéal
Es tut mir leid. Gabh mo leithscéal
Guten Morgen. Maidin mhaith
Gute Nacht. Oíche mhaith
Sprechen Sie Englisch? An bhfuil Béarla agat?
Wie heißen Sie? Cad é an t-ainm atá ort?
Ich heiße X. Is mise X.
Das ist Y. Seo Y.
Wie geht es Ihnen? Conas tá tú?
Mir geht es gut, danke. Tá mé go breá, go raibh maith agat.
Ich bin froh, Sie kennenzulernen. Ba deas casadh ort.
Ich verstehe nicht. Ní thuigim.
Was haben Sie gesagt? Abair sin arís?

Dé Máirt 4 Márta 2008

Irish Blog Awards

Bhál, mar is eol do roinnt mhaith daoine, bhain mise, Gael gan Náire an chuid Gaeilge den Irish Blog Awards.

Tá mé millteanach sásta amach leis seo. Ar dhóigh mothaím rud beag áisteach fosta áfach, is é an rud atá ann ná go mothaím go bhfuil blagadóirí níos ionraice agus níos fearr amuigh ansin.


Níos ionraice de bhrí nach mbíonn clár oibre acu mar atá agam féin agus níos ionraice de bhrí go mbaintear úsáid as fíor-ainmneacha s'acu. Fair play ach baineann an blag seo le mo phróiseasanna smaointeoireachta fá chúis na Gaeilge agus is liom é mar sin.

Ar bhealach fosta silim go bhfuiltear ag buanú na stereotypes fá lucht na Gaeilge, mise anseo ag scríobh i nGaeilge fán Ghaeilge!

Tá mé anois iontach buartha nach mbeidh mé in inmhe smaoineadh ar rud ar bith a scríobh, nach orm atá an brú anois! Tá rud nó dhó le rá agam go fóill áfach, seans nach beag go mbeidh mé críochnaithe ina dhiaidh sin.

Mar fhocal scoir, tá mé idir dhá chomhairle fán blagadóireacht seo go fóill, an bhfuil sé go dona dúinn? Cogar, cha dóigh liom go bhfuil fadhb ar bith le blag den chineál seo ach silim go ndéanann na foraim damánta údaí dochar do dhaoine, is cinnte gur féidir a bheith gafa (gaibhte) leofa, sin ráite ba ar na foraim cainte a fuair mé cáil den smaointí taobh thiar den bhlag seo.

Go n-éirí an idirlíon libh.