Dé Luain 24 Márta 2008

nòs*

nòs* anois ar fàil agus is fearr è nà mar a bhì an tè is dochasaì dùinn ag sùil leis fiù!

Àbhar dochais atà ann agus is fianaise è nach bhfuil deontas de dhìth chun rud èigin fìormhaith a bhaint amach.

Mar a dùirt an tè a dùirt è, ‘tà sè sexyàilte agus cùl !’. Is rud fìorthabhachtach è sin, sin an rud a deir namhàid na Gaeilge nach fèidir a dhèanamh.

Silim gur fèidir le nòs* brabus a dhèanamh trìd fograìocht a dhìol ar an tsuìomh is istigh san iris fèin, agus nà bìgì ag smaoineamh nach mbeadh an cheart acu chun brabùs a dhèanamh, tà an cheart ceànn ag Gael chun teacht i dtìr is a bheadh ag Bèarlòir.

Cha dòigh liom àfach gur fèidir è a chlò-scrìobh agus brabùs a dhèanamh, tà mè ag smaoineadh go mbeadh an costas ollmhòr chun a leithead de rud a chur i gclò. Is dòigh liom go mbeadh deontas de dhìth chun sin a dhèanamh faraor.

An mbeadh na scrìobhneoirì sàsta a bheadh ag scrìobh ar son na cùise da mbeadh duine nò beirt eile ag fàil tuarastal? Silim go mbeadh, sa dòigh ceànna is a èirìonn le Raidiò Fàilte freastal ar a ndà thrà.

Is maith liom alt scrìofa i gcaighdeàn na hAlbain a fheiceàil, tà sùil agam do ndèanfaidh Èireannaigh iarracht a lèamh. Teanga / canàn amhàin atà inti dar liomsa.

Is iontach an rud è fosta, agus is àbhar dochais ar leith è fosta nà nach bhfuil oiread is botùn Gaeilge amhàin le mothù ann. Tà lucht na gramadaì trìna a chèile! Tà an leagan amach iontach chomh maith, tà tallann amuigh ansin i measc aos òg na nGael

Ach is è is fearr fà nòs*, thar aon rud eile nà go bhfuil sè i nGaeilge ach nì fàn Ghaeilge é. Foirfe.

No comments: