Dé hAoine 26 Nollaig 2008

Interlingua

Dìreach nòta maidir le Interlingua, bhìos ag baint triall as ansin agus caithim a rà go n-oibrìonn sè gach uair.

Tà mè ag smaoineamh fà Eadar-Ghaeilg arìst mar sin.

No comments: